ZAWSZE po twojej stronie

Bronimy Twoich praw

Statut Fundacji

Fundacja Zawsze Po Twojej StronieNajważniejsze fragmenty statutu fundacji:


Fundacja Zawsze Po Twojej Stronie

z siedzibą w Toruniu


Statut Fundacji

(...)

& 5 

Celami Fundacji są :

 

1.     Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji;

 

2.     Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa;

 

3.     Udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

 

4.     Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;

 

5.     Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

 

6.     Pomoc Polonii i Polakom za granicą;

 

7.     Działalność na rzecz reformy wymiaru sprawiedliwości w kierunku sprawiedliwości naprawczej i zwiększania roli mediacji;

 

8.     Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych, a także popieranie własności przemysłowej i udzielanie pomocy twórcom projektów wynalazczych;

 

9.     Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

 

10.  Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;

 

11.  Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

 

12.  Promocja i ochrona zdrowia oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;

 

13.  Pomoc dla osób cierpiących na depresję i ChAD;

 

14.  Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;

 

15.  Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;  

 

16.  Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

 

17.  Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

 

18.    Działalność na rzecz obronności państwa i wspierania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.


(...) 

& 19

1.     Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji w przypadku Zarządu wieloosobowego - wymagane jest współdziałanie co najmniej dwóch osób: Prezesa i Wiceprezesa lub każdego z nich z osobna wraz ze Skarbnikiem, Członkiem Zarządu albo Pełnomocnikiem, jeśli zakres jego pełnomocnictwa obejmuje składanie oświadczeń woli w imieniu Fundacji.

2.     W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest  Prezes Zarządu jednoosobowo (reprezentacja samoistna) lub powołany przez niego Pełnomocnik, jeśli zakres jego pełnomocnictwa obejmuje składanie oświadczeń woli w imieniu Fundacji.


(...) 

& 28

Do realizowania zadań statutowych Fundacja może posiadać majątek trwały, obrotowy, udziały i akcje w innych podmiotach oraz fundusze, które składają się z:

a)     sponsoringu osób prawnych i fizycznych,

b)    wpływów z działalności statutowej,

c)     dochodów z majątku Fundacji,

d)    dotacji państwowych i samorządowych,

e)     darowizn, spadków i zapisów,

f)     ofiarności publicznej,

g)    zbiórek publicznych,

h)    działalności odpłatnej pożytku publicznego.